danışıq

danışıq
is.
1. Şifahi fikir mübadiləsi; söhbət. O barədə bu gün danışıq olacaq. Aralarında ciddi danışıq oldu. – Danışıq dananı qurda verər. (Məsəl). <Güldəstə:> Ata, mən danışığının hamısını eşitdim. Ə. H.. // Danışma, söhbət etmə. <Qəhrəman:> İndi nə danışıq vaxtıdır!. . Aləm dağılır. H. N.. Meşədəki ağaclar küləyin təsirindən uğuldayır, Cavadın danışığına mane olurdu. Ə. Vəl.. // Danışma tərzi. Uzun bir nitq söyləməyə hazırlaşmış kimi görünən katib birdən səsini alçaldıb, danışığının tonunu dəyişdi. Ə. S.. // Söz-söhbət.
2. Canlı dil, adi danışıq dili. Bahadır bir neçə həftə danışıqda çox işlənən sözləri <Sonaya> öyrətdi və sonra kitabdan az-az dərs verdi. N. N.. Danışığa tutmaq – söhbətlə başını qarışdırmaq, söhbətə tutmaq, söhbətlə yayındırmaq. Növrəstə daha bir söz deməyib addımlarkən bəy yenə də «qızım» deyə-deyə onu danışığa tutdu. Ə. Abasov. Danışıq etmək – söhbət etmək, danışmaq, məsləhətləşmək, fikir mübadiləsi etmək. <Vəzir:> Mənə vacib idi ki, siz ilə danışıq edim, qulaq asın! M. F. A..
3. İki tərəf, iki nümayəndə heyəti arasında bir şey haqqında gedən fikir mübadiləsi; müzakirə (çox zaman cəmdə işlədilir). İki dövlət arasında danışıqlar. Sülh danışıqları. Danışıqlar kəsildi. – Bir çox danışıq və müzakirələrdən sonra razılıq əmələ gəldi. S. H.. Bu danışıqlara nə oğlan və nə qız şəxsən qarışa bilməz. R. Ə.. <Mister Tomas və vəzirlərin> danışıqları bir məzmun ətrafında deyildi. M. İ.. Danışıq aparmaq – bir şey haqqında başqası, ya başqaları ilə fikir mübadiləsi etmək, müzakirə etmək. Mədəni əlaqə haqqında danışıq aparmaq. – <Qətibə:> Hüsaməddinə Reydə ordu düzəltməyi tapşırmışam. . Şirvanla, Bağdadla danışıq aparılmaqdadır. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • bəratülqövl — ə. «danışıq baratı» protokol …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mükalimə — ə. danışıq, söhbət, müsahibə, dialoq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ləhcə — ə. 1) dil, danışıq; 2) dialekt; 3) danışıq üsulu, ifadə tərzi ə. üz, çöhrə, sima …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fiziologiya — <yun. physia – təbiət və logos – elm> 1. Canlı orqanizmin və onun hissələrinin həyati vəzifələri və fəaliyyəti haqqında elm. Bitkilərin fiziologiyası. Müqayisəli fiziologiya. Fiziologiya biologiyanın ən mühüm bölmələrindəndir. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürsü — is. <ər.> 1. Yanları və söykənəcəyi olmayan stul; kətil. Kürsüdə oturmaq. – Xəstənin yanındakı kürsünün üstündə oturan mülayim bir həkim fısıltı ilə danışırdı. H. N.. Dünən əl çalındı bir sənətkara; Bir kürsü qulunun rəngi dəyişdi. M. Araz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mükalimə — is. <ər.> İki və ya bir neçə adam arasında gedən danışıq, söz; dialoq. <Dramaturq> dəqiq və canlı bir dillə, qısa mükalimələrlə danışmalıdır. C. C.. // Ümumiyyətlə, söhbət, danışıq, müsahibə. Xudayar bəy gördü ki, ata ilə oğlun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müzakirə — is. <ər.> Hər hansı bir məsələ ətrafında müəyyən mülahizə və nəticəyə gələrək qərar çıxarmaq üçün bir yerdə oturub danışıq aparma, fikir mübadiləsi etmə. Dissertasiyanın müzakirəsi. – <Şərif:> Ocaqqulu dayı, onları müzakirədə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • radioverilişi — is. 1. Radio dalğaları vasitəsilə danışıq, musiqi, şəkil və s. nin məsafələrə verilməsi. Morze sistemi ilə radioverilişi. Radioverilişinin təkmilləşdirilməsi. 2. Radio vasitəsilə xüsusi proqramla dinləyicilərə verilən musiqi, şəkil, danışıq və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqlid — is. <ər.> 1. Başqasının hərəkətini, danışıq tərzini və s. ni eynilə təkrar etmə, özünü ona oxşatmağa çalışma; yamsılama. Təqlid etmək – başqasının hərəkətlərini, danışıq tərzini və s. xüsusiyyətlərini təkrar etmək, özünü ona oxşatmağa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”